Algemene Voorwaarden

Hoofdpunten Algemene Voorwaarden Union Salsa Dance Company cursussen

AANMELDING: Meld je bijtijds schriftelijk aan (uiterlijk 1 dag vóór de eerste cursusdag), bij voorkeur via het online inschrijfformulier. De volgorde van binnenkomst de inschrijving+betaling van het cursusgeld is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname aan een cursus.

BETALING: Betaal vóór aanvang van de 1e les, via bank of contant. Bij niet tijdige betaling wordt, naast een eventuele laatboekheffing, 10 euro adminsitratiekosten in rekening gebracht.

ANNULEREN: Annuleren van je inschrijving dient schriftelijk te geschieden en kan tot uiterlijk 1 week voor de eerste cursusdag. Bij latere annulering is het volledige cursusgeld verschuldigd.

GEMISTE LES: Bij afwezigheid wordt van elke deelnemer verwacht dat hij of zij zich tijdig schriftelijk afmeldt via info@unionsalsadancecompany.nl. Er wordt in overleg met Union Salsa Dance Company gekeken óf en eventueel wanneer er een mogelijkheid is de gemiste les(sen) in te halen. Lessen mogen alleen binnen hetzelfde cursusblok worden ingehaald en alleen als er bijtijds schriftelijk is afgemeld voor de te missen les(sen). Wij geven geen korting voor gemiste of te missen lessen!

 

—————————————————————————————————————————————————————————

Algemene Voorwaarden Union Salsa Dance Company cursussen

Algemene regels

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Union Salsa Dance Company, gevestigd te Utrecht.

– Union Salsa Dance Company heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang te ontzeggen tot de locatie gedurende de activiteiten/werkzaamheden.

– Bezoekers dienen zich tijdens hun verblijf op de locatie te houden aan de geldende huisregels van de locatie en aanwijzingen van personeel en/of eigenaren van de locatie en/of Union Salsa Dance Company op te volgen.

– Het betreden van de locatie is op eigen risico. Union Salsa is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen gedurende het verblijf op de locatie, of voor letsel en of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf of de activiteiten op de locatie.

 

Inschrijving

– Union Salsa Dance Company heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

– Inschrijving voor de cursus kan uiterlijk tot 1 dag voor de eerste cursusdag schriftelijk geschieden via het online inschrijfformulier of door het afgeven van een inschrijfformulier tijdens de cursusavonden, de open dag voorafgaand aan de cursus, onze feesten of op afspraak.

– Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd, ook als de cursist op een later tijdstip begint dan de eerste lesdag van de desbetreffende cursus. Uitzondering in overleg met de eigenaren van Union Salsa Dance Company.

– Door afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via het online inschrijfformulier, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor diegenen die zich opgeven als danskoppel. De inschrijving is gebonden aan de perso(o)n(en) die vermeld staan op het inschrijfformulier. Inschrijvingen kunnen daarom niet onderling worden geruild. Als de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij vullen op het inschrijfformulier van de minderjarige hun gegevens in en ondertekenen het formulier.

– Door het afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via het online inschrijfformulier, ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

– De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen, gekoppeld aan de betaling van het cursusgeld, of een deel daarvan is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname aan een cursus, tenzij anders is vermeld.

– Je inschrijving zal niet behandeld worden als wij niet tijdig je cursusgeld hebben ontvangen conform de door jou aangegeven betalingswijze.

 

Betalen

– Voor alle cursussen geldt dat het cursusgeld voldaan moet zijn voor aanvang van de eerste les van de cursus.

– In het cursusgeld zijn btw en administratiekosten verwerkt.

– De cursist kan het verschuldigde cursusgeld als volgt betalen:

o Contant op de cursusavonden, de open dag voorafgaand aan de cursus, tijdens ons feest of op afspraak

o Via bank na online inschrijving

– Bij niet tijdige betaling wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Annuleren

– De cursist kan zijn / haar inschrijving kosteloos annuleren indien de annulering geschied 1 week voor de eerste cursusdag. Eventueel betaalde lesgelden worden geretourneerd.

– Annulering dient schriftelijk te geschieden door een mail te sturen naar info@unionsalsadancecompany.nl, onder vermelding van naam, geslacht, cursus(sen) en cursusdag(en). Je annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door Union Salsa Dance Company.

– Cursussen die binnen een week voor aanvang van de cursus of later geannuleerd worden dienen volledig te worden betaald. De betaalde lesgelden worden niet geretourneerd.

– Verhindering van deelname aan de lessen van de cursist op welke wijze dan ook geeft geen recht op restitutie of het niet voldoen van het volledige cursusgeld.

 

De cursus

– Bij afwezigheid wordt van elke deelnemer verwacht dat hij of zij zich tijdig per mail (info@unionsalsadancecompany.nll) afmeldt. Er wordt in overleg met Union Salsa Dance Company gekeken óf en eventueel wanneer er een mogelijkheid is de gemiste les(sen) in te halen. Lessen mogen alleen binnen hetzelfde cursusblok worden ingehaald en alleen als er bijtijds schriftelijk is afgemeld voor de te missen les(sen). Wij geven geen korting voor gemiste of te missen lessen.

– Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd aanwezig te zijn.

– Houdt er rekening mee dat je met andere mensen danst, het is dus van belang dat je aandacht besteedt aan lichamelijke hygiëne.

– Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt door Union Salsa voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk, digitaal of telefonisch afgelast.

– Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitiare en administratieve zaken kunt u contact opnemen met Union Salsa Dance Company, postadres Biltstraat 37, 3572AD, Utrecht, tel.nr: 06-37303065, email info@unionsalsadancecompany.nl

– De cursist dient vóór aanvang van de cursus door Union Salsa op de hoogte gesteld te worden over het moment van starten van de cursus en over het aantal, de duur, de frequentie, en het tijdstip van de lessen.

– Union Salsa Dance Company behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende cursisten of in overmachtsituaties. Indien de cursus wordt geannuleerd vóór aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld. Bij annulering tijdens de cursus zal de terugbetaling geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

– Tijdens alle activiteiten kunnen er beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden door of in opdracht van Union Salsa Dance Company voor promotionele doeleinden, zoals een brochure, flyer of website. Indien een cursist niet op de opnamen wenst te verschijnen dient de cursist dit vooraf aan te geven bij de persoon die de opnamen maakt.

 

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden voor cursussen gaan in op 1 januari 2016. De cursist gaat bij inschrijving akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Union Salsa Dance Company.